DURJANA DAN KSATRIA PDF

Bulan Dan Ksatria Song: Bobby Kool Words: JRX Jejak dendam perih meraksasa di angkasa Akan cinta yang besar dan terhalang durjana Manusia. Donor challenge: Your generous donation will be matched 2-to-1 right now. Your $5 becomes $15! Dear Internet Archive Supporter,. I ask only once a year. Kata Reh berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya jalan, aturan dan laku . nora wurung bisa anjuti, yen kang ngadhep keh durjana, nora wurung bisa maling. Engkau juga disebut sebagai kesatria, harus halus dan hening hatimu.

Author: Metaxe Kijora
Country: Martinique
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 12 October 2009
Pages: 278
PDF File Size: 19.82 Mb
ePub File Size: 19.96 Mb
ISBN: 320-2-63580-596-9
Downloads: 59726
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mebar

Nanging padha estokana, pitutur kang muni tulis, yen sira nedya raharja, anggone pitutur iki, nggoningsun ngeling-eling, pitutur wong sepuh-sepuh, mugi padha bisa, anganggo pitutur iki, ambrekati wuruke wong tuwa-tuwa. Bulan Dan Ksatria Song: Dene ta kang wus linuhungnggone mengku marang bala. Titi tamating carita, serat wawaler ing putra, kang yasa Shri Maharaja, Pakubuwana Kaping Pat, karsane Shri Maharaja, ing galih panedhanira, kang amaca kang miyarsa, yen lali muga elinga.

Begitulah laku orang jaman dulu. Bagaimana awalnya sehingga menjadi pembesar, siapa yang menjadikanmu demikian,sekalipun tak mengingat pada asal usulnya, pasti dalam hatinya ia tahu mulainya. Bukankan syariat juga merupakan kewajiban?

Driyanira dadya tetali, ing tyas dimen adoh, akeh ati ingkang ala kiye, nadyan lali pan tumuli eling, yen wong kang wus ngelmi, kang banget tuwajuh. Yen tedhak Kudus tak kena, yen dhahara daging sapi, yen tedhak Sumenep iku, nora kena ajang piring, watu tan den lilani, lawan kidang ulamipun, tan kena yen dhahara, miwah lamun dhahar ugi, nora kena ajang godhong pelasa.

Yen leren nyeret, netrane pan merem karo, yen wus ndadi awake akuru, cahya biru putih, njalebut wedi toya, lambe biru untu pethak.

Suprandene jroning tyas, anglir tumenggung, mengku bawat Senen Kemis, mankono iku liripun, nora kaya wong ran, wruh plataraning Sang Katong. Semuanya mesti waspada, jangan hanya karena nasihat sederhana. Liang zi li xue, Liang zi li xue. Ruang nama Halaman Pembicaraan. Oleh karenanya, aku mengajarkan kepada seluruh anakku, kutuliskan dalam bentuk tembang agar semua senang membaca, merasakan manfaat cerita, jangan sampai bosan dan hafalkan, ingatlah baik siang maupun malam.

  5682 SAYL PASAPORT KANUNU PDF

Durjana Dan Ksatria : Liang I Shen : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Cersil, Liang I Shen. Ngelmu sarengatpuniku dadi, wewadhah kang sayektos, kawruhana kawengkune kabeh, kang sarengat, kang lair myang batin, mulane den sami, brangtaa ing ngelmu. Lan maninge babo dipun eling, ing pituturingong, sira uga padha ngempek-empek, iya marang kang jumeneng Aji, ing lair myang batin, den ngarsa kawengku.

Wong desa pan aja ngesthi, anggone anambut karya, sesawah miwah tegale, nggaru maluku tetapa, aja den owah dimene, tulus nenandur jagung, pari kapas lawan jarak. Mempelajari ilmu yang sejati didak boleh diduakan. Umumnya manusia sekarang itu dengki, serakah, dan pembohong, malas, iri, senang encela, sombong, tidak jujur, jahil, banyak curiga, dan curang.

Wulang Reh

Karena memang raja tidak memiliki putra, saudara, dan kerabat, demikian puia raja tidak memiliki istri atau kekasih, yang dipegang hanya aturan. Dec 17, 5: Jangan ada orang yang dapat berbicara kecuali dirinya sendiri dan jangan ada yang meyamai, merasa paling pandai, itu adalah perilaku setan, tidak pantas kau dekati.

Dengan harapan segera mendapatkan untun, g sekalipun besok dipecat uangku sudah kembali. Siang malam ingatlah, bahwa orang yang hidup akan menemui kematian. Click here to contribute your book!

Hyang sukma pan sipat murah, njurungi kajating dasih, ingkang temen tinemenan, pan iku ujare Dalil, nyatane ana ugi, nenggih Ki Ageng Tarub, wiwitira nenedha, tan pedhot tumekeng siwi, wayah buyut canggah warenge kang tampa.

Durjana Dan Ksatria

Kalaupun ingin menyamar, jangan menyamar sebagai orang lain. Adapun cara menjaga raja adalah. Kejelekan orang lain disebarluaskan, sementara kebaikan orang lain disembunyikan, kebaikannya sendiri disanjung-sanjung dan dibicarakan dalam pertemuan, tidak merasa kejelekannya sendiri durjama.

  LANGZEITBELICHTUNG UND NACHTFOTOGRAFIE PDF

Wong ksstria sudagar ugi, sabarang prakara tamboh, amung yen ana wong teka iku, anggegawe ugi, gegadhen pan tumanggal, ulate teka sumringah. Jika tidak sadar kemalasannya dengan dimarai, jatuhilah hukumanyang seimbang dengan kesalahannya agar menjadi contoh. This monument of fuck You All! Ciri perilaku manusia itu tampak dari bagaimana varanya berjalan dan duduk, tindak-tanduk dalam berbicara.

Seyogyanya berhati bersih dan lapang dada bagai samudra, memahi baik dan buruk, bukankah masing-masing memiliki takdir?

Mring leluhur kina-kina, nggonira amati dhiri, iyasa kuwatanira, sakuwatira nglakoni, cegah turu sathithik, lan djrjana dhaharipun, paribara bisaa, kaya ingkang dingin dingin, aniruwa sapretelon saprapatan. Nora kena lamun den antepi, yen ucula sing patang prakara, nora enak legetane, tan wurung ningal wektu, panganggepe wus angengkoki, nora kudu sembahyang, wus salat katengsun, banjure mbuwang sarengat, batal karam nora nganggo den singgahi, bubrah sakehing tata.

Yen dadi nom weruha ing enomipun, kang ginawe tuwa, dikaya banyu neng beji, den awening paningale aja samar.

Community Texts : Free Books : Free Texts : Free Download, Borrow and Streaming : Internet Archive

Tidak mengenal teman satu sama lain, kurang ajar, dan congkak, itu juga kebiasaannya, para pemuda menjauhi orang yang berperilaku baik, tidak mau mendengar cerita yang baik maupun cerita yang jelek. Sementara saudara tua harus kau sembah karena ia adalah ganti ayah kelak. Sabakdane datan ana maning, pinter tanpa tetakon, pan wus lumrahing wong urip kiye, mulane wong anom den taberi, angupaya ngelmi, dadya pikukuh. Bukankah celakanya itu hasil kerjanaya juga?

Tidak bisa menyimpan rahasia karena sempitnya hati.