HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Kagarn Vigore
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 15 December 2013
Pages: 184
PDF File Size: 7.92 Mb
ePub File Size: 9.94 Mb
ISBN: 469-5-94869-469-4
Downloads: 98924
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yoshicage

Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon?

God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word a. Hoe sluit jy jou gebed af? Wat verstaan jy onder: Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat, ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie d.

Heidepbergse moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help b. Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie.

Ek is die Here, jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens?

Baie gou het ook ander gebiede die uitmuntende kwaliteite van die Heidelbergse Kate gismus besef en dit as leerboek aanvaar.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en oopgesluit? Waarom laat God die Tien Gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie? Tweedens dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem b. Met die instelling van die doop wat soos volg lui: Deels word dit glad nie gedoen nie, deels nie eenvormig nie en volgens geen vaste, sekere en duidelike leerboek nie, maar volgens elkeen se eie plan en goeddunke.

  GOEDICKE CONCERT ETUDE TRUMPET PDF

Wat leer die sewende gebod ons? Slegs een van twee dinge is immers moontlik: Katefismus God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie?

Nee, God het die mens goed a en na sy ewebeeld geskep b. Is God dan nie ook barmhartig nie? Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Destyds was daar in die gebied wat ons vandag Duitsland noem, ‘n hele paar Calvinistiese gebiede, onder andere die gebied van die Palts met die hoofstade Heidelberg wat vandag nog bekend is. Hoe ‘n middelaar en verlosser moet ons dan soek?

Mag ‘n mens ook godvresend by die Naam van God ‘n eed sweer? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, ter wille van die enige offer van Jesus Christus wat Hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het aen dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word bwat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader c is en daar deur ons aanbid wil word d.

Kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter a.

  ELKAY EZS8WSLK PDF

Heidelbergse Kategismus

Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? Wat is ‘n ware geloof? En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie b. Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat katgismus met die doopwater gewas word?

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Wat gebied God in die vierde gebod? Nee awant alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes b. Weens die geregtigheid en waarheid van God a kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie b.

Deur sy krag word ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en begrawe a. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Ooreenkomstig die aard en gebruik van hheidelbergse sakramente, word die brood egter die liggaam van Christus genoem d. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien h. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad a.

Jy mag nie egbreuk pleeg nie.